Podmienky

Podmienky vernostného programu Antalis&more spoločnosti Antalis

1. Podmienky členstva
Členom vernostného programu Antalis&more spoločnosti Antalis (ďalej len "vernostný program") sa môžu stať registrovaní predajcovia / tlačiari / obchodné spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Českej republike, Slovensku, Lotyšsko, Litva, Estónsko a Fínsko, ak budú od spoločnosti Antalis, alebo jej affiliate partnerov v niektorej z uvedených krajín nakupovať kancelársky papier vybraných značiek, za účelom jeho ďalšieho predaja alebo spracovania.
Jednotlivá osoba, ktorá registruje spoločnosť do Programu, musí byť riaditeľom, vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom tejto spoločnosti a musí byť zodpovedná za správu firemného účtu Antalis&more v mene spoločnosti; táto osoba musí byť na to splnomocnená svojou spoločnosťou a táto osoba to osvedčí pri registrácii. Antalis si vyhradzuje právo informovať a/alebo vyžiadať potvrdenie od právneho zástupcu spoločnosti.

Záujemcovia o členstvo vo vernostnom programe môžu podať prihlášku na príslušnom formulári v spoločnosti Antalis (ďalej len "Antalis").

Prihláška do Programu je možná prostredníctvom webovej stránky www.antalisandmore.com a je bezplatná. Vstup do Programu podlieha predchádzajúcemu overeniu spoločnosťou Antalis. Každá právnická osoba môže podať len jednu žiadosť.

Kritériá pre udelenie členstva sú nasledovné:
1. Žiadateľom musí byť právnická osoba registrovaná v Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Španielsku, Poľsku, Portugalsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Českej republike, Slovensku, Lotyšsko, Litva, Estónsko a Fínsko. Členstvo je vyhradené pre registrovanú právnickú osobu s vylúčením akejkoľvek fyzickej osoby.
2. Uchádzač musí byť autorizovaný predajca / tlačiar / obchodník, ktorý nakupuje vybrané značky kancelárskeho papiera od spoločnosti Antalis, alebo jej affiliate partnerov a ďalej ho predáva v potlačenej alebo nepotlačenej forme konečným používateľom.
3. Umiestnenie informácií o produktoch, súvisiace obrazové materiály a jeho branding v produktovom portfóliu predajcu / obchodníka. Produkt musí byť umiestnený v obchode, katalógu alebo internetovom obchode tak, aby ho zákazníci bez problémov ľahko našli.
4. Aby bol žiadateľ oprávnený zapojiť sa do programu, musí dosiahnuť určitý obrat u produktov zaradených do programu. Úplný zoznam produktov zahrnutých do programu a ich limitov nájdete tu.
5. Ak si Člen neudrží aktívny status počas 2 po sebe nasledujúcich rokov, môže byť Účet Člena deaktivovaný a všetky body na účte prepadnú. Body nie je možné obnoviť.
6. Účet Člena môže byť pozastavený alebo deaktivovaný, ak Člen nezaplatí faktúru, dostane sa do platobnej neschopnosti, poruší tieto pravidlá členstva alebo akúkoľvek inú zmluvu alebo etické pravidlo, alebo spôsobí alebo môže spôsobiť spoločnosti Antalis akýmkoľvek spôsobom škodu.

Úspešní žiadatelia získajú prihlasovacie údaje na prvotný prístup do svojho online účtu (ďalej len „Člen (členovia)“ alebo „Člen (členovia) programu“). Kritériá členstva môže Antalis kedykoľvek zmeniť a budú platiť do nasledujúceho mesiaca po ich zverejnení na webovej stránke Antalis&more.

Úspešní žiadatelia dostanú prihlasovacie údaje pre prístup k svojmu online účtu (ďalej len "člen (členovia)" alebo "člen (členovia) vernostného programu").

2. Ako získať body vo vernostnom programe
Členovia programu môžu získať prémiové body nákupom konkrétnych papierov a produktov špeciálnych médií, ktoré sú uvedené v záložke bodov na Antalis&more. Odmenové body budú pripísané na členský účet mesačne, za nákupy fakturované v predošlom mesiaci. Produkty môžu mať rôzne hodnoty odmien, ktoré je možné kedykoľvek upraviť. Aktuálne bodové hodnoty budú zverejnené na webovej stránke Antalis&more a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť.

Platnosť bodov Antalis&more vyprší 24 mesiacov od dátumu ich získania. Členovia dostanú v mesačnom výpise pripomienku o počte bodov a dátume, kedy body prestanú platiť.

Odmenové body sa udeľujú za každých 100 kg, napríklad ak si zakúpite 124,2 kg Image Digicolour, zaokrúhli sa nadol na najbližších 100 kg.

Odmenové body sa udeľujú za každých 100,00 €, napríklad ak sa zakúpi 124,25 € za Coala, zaokrúhli sa nadol na najbližších 100,00 €. Upozorňujeme, že body vernostného programu sa udeľujú iba pri nákupe produktov zo skladu. Priame dodávky (Indent) sú z programu vylúčené.

3. Podmienky účasti vo vernostnom programe Antalis&more
Členovia môžu svoje členstvo kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu so svojimi údajmi na adresu antalisandmore@antalis.com.

Ak nie je uvedené inak, je platnosť vernostného programu časovo neobmedzená.

Antalis si vyhradzuje právo vernostný program podľa potreby zrušiť, vylepšiť alebo upraviť a zmeniť tieto podmienky s riadnym prihliadnutím na záujmy registrovaných členov.

Pri zmene podmienok budú členovia o vykonaných zmenách písomne ​​informovaní ešte predtým, ako povedané zmeny nadobudnú platnosť. Člen môže mať voči zmenám výhrady do dvoch týždňov od oznámenia zmeny. Výhrady voči zmenám sa zasielajú spoločnosti Antalis, e-mailom na adresu antalisandmore@antalis.com.

4. Dane a poplatky
Odmeny získané za body môžu podliehať dani z príjmov alebo úhrade príspevkov na sociálne zabezpečenie. Za platbu daní alebo poplatkov nesú zodpovednosť sami členovia. Členovia sú tiež sami zodpovední za dodržiavanie všetkých pracovných zákonov alebo predpisov, ktoré upravujú účasť vo vernostnom programe a výmenu bodov za odmeny.

5. Vylúčenie zodpovednosti
Antalis vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči tretím stranám a výkonným orgánom, alebo zástupnú zodpovednosť, s výnimkou úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na to z akého dôvodu. V prípade, že Antalis nejedná s úmyselnou alebo hrubou nedbanlivosťou, obmedzuje sa jeho zodpovednosť na predvídateľné škody, pričom zostáva v platnosti právo vymáhať odškodnenie na základe pomernej nedbanlivosti.

Spoločnosť Antalis je zodpovedná iba za správu vernostného programu a neprijíma absolútne žiadnu zodpovednosť za problémy členov, ktoré môžu byť spôsobené technickými závadami internetových stránok vernostného programu. Výslovne sa má za to, že zodpovednosť spoločnosti Antalis je obmedzená výlučne na priame škody a nepresiahne výšku odmeny v spore (pri zahrnutí všetkých príčin).

Členovia sa týmto upozorňujú na nevyhnutné riziko výskytu vírusov pri používaní internetu. Členovia zodpovedajú za všetky škody vzniknuté nedodržaním schválených bezpečnostných opatrení a postupov zo strany člena alebo jeho zástupcov. Členovia sú úplne zodpovední za svoje internetové pripojenie.

Antalis neprijme zodpovednosť za žiadne škody, ktoré členom vzniknú v súvislosti so stratou, odcudzením alebo vyzradením používateľského hesla.

Členovia budú zbavení všetkých práv na odmeny v prípade manipulácie údajov alebo úmyselnom podvode v prospech člena. Po zmanipulovaní údajov alebo úmyselnom podvode bude členstvo vo vernostnom programe zrušené.

Jedinými oprávnenými príjemcami akejkoľvek odmeny v rámci tohto vernostného programu sú jeho členovia a je len ich zodpovednosťou rozdeliť odmenu medzi svojich zamestnancov alebo nie, v súlade s platnými zákonmi a predpismi (daňovými, pracovnoprávnymi a pod.) A nebudú nás činiť zodpovednými za žiadne ujmy či škody v tejto súvislosti.

6. Ochrana osobných údajov a súkromia
"Aby bol člen oprávnený a mohol sa zúčastniť programu, musí mať zákaznícky účet v ANTALIS a ako taký si je vedomý toho, že sa zhromažďuje a spracúva určité množstvo odborných informácií týkajúcich sa jeho organizácie, vedenia, predstaviteľov a zamestnancov. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákony o ochrane osobných údajov“)

Člen vyhlasuje a zaručuje, že je riadne oprávnený poskytnúť svoje osobné údaje na účely Programu a informovať ho o svojich právach vyplývajúcich z Programu.
Člen je týmto informovaný, že osobné údaje zhromaždené počas Programu budú spracované v počítačovom súbore patriacom spoločnosti ANTALIS, ktorá bude pôsobiť ako správca údajov v súlade so Zákonmi o ochrane osobných údajov. Toto spracovanie je založené na oprávnenom záujme Antalisu na riadení svojich vzťahov a obchodnej komunikácie so svojimi zákazníkmi a na bezproblémovom priebehu Programu. Člen vyhlasuje a zaručuje, že bude informovať svojich nadriadených, vedúcich pracovníkov a zamestnancov a bude riadne oprávnený poskytnúť svoje osobné údaje používané na účely programu.

Poskytovanie týchto informácií spoločnosti Antalis sa vykonáva na dobrovoľnom základe. Napriek tomu je tento prenos potrebný na to, aby bolo možné vykonávať registrácie a kontaktovať členov.

Zhromaždené osobné údaje sú určené na použitie spoločnosťou ANTALIS a/alebo jednou zo spoločností v skupine Antalis na účely zákazníckeho vzťahu a programu, ako aj na štatistiky predaja alebo marketingové účely. Na tento účel môžu byť niektoré osobné údaje spracované treťou stranou na základe zmluvy o spracovaní údajov v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu minimálne 2 rokov a môžu byť uchovávané počas ďalšieho obdobia v závislosti od platných premlčacích lehôt.

Dotknuté osoby majú právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú. Z legitímnych dôvodov môžu tiež namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Tieto práva je možné uplatniť písomnou žiadosťou, zaslanou na adresu: Antalis, a.s., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, alebo e-mailom na adresu marketing@antalis.sk.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Antalis nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov [https://www.antalis.sk/home/landing-pages/zasady-ochrany-osobnych-udajov].
Členovia programu budú pravidelne informovaní o produktoch, špeciálnych ponukách, ich osobnom skóre a nových prémiách. Odoslaním prihlášky člen súhlasí so zasielaním informácií o všetkých produktoch predávaných Antalisom a Programom Antalis&more poštou a e-mailom zaškrtnutím príslušného políčka pri vypĺňaní prihlášky.
Poznámky FSL: zoznam tretích strán, ktoré majú prístup k osobným údajom, je k dispozícii držiteľovi registra Antalis (informujte sa na marketingovom oddelení Antalis).

7. Rozhodné právo, jurisdikcia
Všetky obchodné vzťahy vzniknuté z účasti vo vernostnom programe budú vykladané výlučne v súlade s francúzskym právnym poriadkom. Zmluvné strany vyriešia priateľsky všetky spory, ktoré vzniknú z tohto vernostného programu alebo v súvislosti s ním, pričom jurisdikciu pre nevyriešiteľné spory bude mať výlučne obchodný súd mesta Nanterre vo Francúzsku.

8. Zmeny podmienok vernostného programu.
Antalis si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť a aktualizovať zmluvné podmienky, aj bez predchádzajúceho upozornenia. Aby sme ale zaistili maximálnu transparentnosť, na všetky dôležité aktualizácie členov upozorníme.