Podmienky

Podmienky vernostného programu Antalis&more spoločnosti Antalis

1. Podmienky členstva
Členom vernostného programu Antalis&more spoločnosti Antalis (ďalej len "vernostný program") sa môžu stať registrovaní predajcovia / tlačiari / obchodné spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Českej republike alebo Slovensku, ak budú od spoločnosti Antalis, alebo jej affiliate partnerov v niektorej z uvedených krajín nakupovať kancelársky papier vybraných značiek, za účelom jeho ďalšieho predaja alebo spracovania.
Jednotlivá osoba, ktorá registruje spoločnosť do Programu, musí byť riaditeľom, vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom tejto spoločnosti a musí byť zodpovedná za správu firemného účtu Antalis&more v mene spoločnosti; táto osoba musí byť na to splnomocnená svojou spoločnosťou a táto osoba to osvedčí pri registrácii. Antalis si vyhradzuje právo informovať a/alebo vyžiadať potvrdenie od právneho zástupcu spoločnosti.

Záujemcovia o členstvo vo vernostnom programe môžu podať prihlášku na príslušnom formulári v spoločnosti Antalis (ďalej len "Antalis").

Prihlášku do vernostného programu je možné podať zadarmo na internetových stránkach www.antalisandmore.com. Prihláška však prijatie do vernostného programu nezaručuje, o prijatí rozhoduje výhradne spoločnosť Antalis. Každá právnická osoba môže podať iba jednu prihlášku.

Kritériá pre udelenie členstva sú nasledovné:
1. Uchádzač musí byť registrovanou právnickou osobou vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Českej republike alebo Slovensku. Aby nedošlo k nedorozumeniu, je členstvo vyhradené iba registrovaným právnickým osobám; fyzické osoby sú z členstva vylúčené.
2. Uchádzač musí byť autorizovaný predajca / tlačiar / obchodník, ktorý nakupuje vybrané značky kancelárskeho papiera od spoločnosti Antalis, alebo jej affiliate partnerov a ďalej ho predáva v potlačenej alebo nepotlačenej forme konečným používateľom.
3. Umiestnenie informácií o produktoch, súvisiace obrazové materiály a jeho branding v produktovom portfóliu predajcu / obchodníka. Produkt musí byť umiestnený v obchode, katalógu alebo internetovom obchode tak, aby ho zákazníci bez problémov ľahko našli.

Úspešní žiadatelia dostanú prihlasovacie údaje pre prístup k svojmu online účtu (ďalej len "člen (členovia)" alebo "člen (členovia) vernostného programu").

2. Ako získať body vo vernostnom programe
Členovia programu môžu získať prémiové body nákupom konkrétnych papierov a produktov špeciálnych médií, ktoré sú uvedené v záložke bodov na Antalis&more. Odmenové body budú pripísané na členský účet mesačne, za nákupy fakturované v predošlom mesiaci. Produkty môžu mať rôzne hodnoty odmien, ktoré je možné kedykoľvek upraviť. Aktuálne bodové hodnoty budú zverejnené na webovej stránke Antalis&more a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť.
Platnosť bodov Antalis&more vyprší po 24 mesiacoch. Členovia dostanú v mesačnom výpise upomienku na počet bodov a dátum, kedy body expurujú.
Ak si Člen neudrží aktívny status 2 po sebe nasledujúce roky, môže byť Účet Člena deaktivovaný a všetky body na účte prepadnú, Body nie je možné obnoviť.
Bonusové body môžu byť udelené kedykoľvek podľa uváženia Antalis.

Odmenové body sa udeľujú za každých 100 kg (zaokrúhlené nadol), alebo akciové hodnoty každého konkrétneho zakúpeného produktu (napr. Image Digicolor).

V prípade produktov Coala a Master’in sa odmenové body udeľujú za každých 100 € (zaokrúhlené nadol), alebo akciovú hodnotu každého konkrétneho zakúpeného produktu (napr. Master In Paper Mask Tape Solvent alebo Coala Textile Stretch).

Na začiatku každého mesiaca budú body za odmeny v danom mesiaci počítané od nuly a následne pripočítané k celkovému stavu. V prípade vrátenia tovaru, body budú upravené v mesiaci, v ktorom k vratke dôjde.

3. Podmienky účasti vo vernostnom programe Antalis&more
Členovia môžu svoje členstvo kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu so svojimi údajmi na adresu antalisandmore@antalis.com.

Ak nie je uvedené inak, je platnosť vernostného programu časovo neobmedzená.

Antalis si vyhradzuje právo vernostný program podľa potreby zrušiť, vylepšiť alebo upraviť a zmeniť tieto podmienky s riadnym prihliadnutím na záujmy registrovaných členov.

Pri zmene podmienok budú členovia o vykonaných zmenách písomne ​​informovaní ešte predtým, ako povedané zmeny nadobudnú platnosť. Člen môže mať voči zmenám výhrady do dvoch týždňov od oznámenia zmeny. Výhrady voči zmenám sa zasielajú spoločnosti Antalis, e-mailom na adresu antalisandmore@antalis.com.

4. Dane a poplatky
Odmeny získané za body môžu podliehať dani z príjmov alebo úhrade príspevkov na sociálne zabezpečenie. Za platbu daní alebo poplatkov nesú zodpovednosť sami členovia. Členovia sú tiež sami zodpovední za dodržiavanie všetkých pracovných zákonov alebo predpisov, ktoré upravujú účasť vo vernostnom programe a výmenu bodov za odmeny.

5. Vylúčenie zodpovednosti
Antalis vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči tretím stranám a výkonným orgánom, alebo zástupnú zodpovednosť, s výnimkou úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na to z akého dôvodu. V prípade, že Antalis nejedná s úmyselnou alebo hrubou nedbanlivosťou, obmedzuje sa jeho zodpovednosť na predvídateľné škody, pričom zostáva v platnosti právo vymáhať odškodnenie na základe pomernej nedbanlivosti.

Spoločnosť Antalis je zodpovedná iba za správu vernostného programu a neprijíma absolútne žiadnu zodpovednosť za problémy členov, ktoré môžu byť spôsobené technickými závadami internetových stránok vernostného programu. Výslovne sa má za to, že zodpovednosť spoločnosti Antalis je obmedzená výlučne na priame škody a nepresiahne výšku odmeny v spore (pri zahrnutí všetkých príčin).

Členovia sa týmto upozorňujú na nevyhnutné riziko výskytu vírusov pri používaní internetu. Členovia zodpovedajú za všetky škody vzniknuté nedodržaním schválených bezpečnostných opatrení a postupov zo strany člena alebo jeho zástupcov. Členovia sú úplne zodpovední za svoje internetové pripojenie.

Antalis neprijme zodpovednosť za žiadne škody, ktoré členom vzniknú v súvislosti so stratou, odcudzením alebo vyzradením používateľského hesla.

Členovia budú zbavení všetkých práv na odmeny v prípade manipulácie údajov alebo úmyselnom podvode v prospech člena. Po zmanipulovaní údajov alebo úmyselnom podvode bude členstvo vo vernostnom programe zrušené.

Jedinými oprávnenými príjemcami akejkoľvek odmeny v rámci tohto vernostného programu sú jeho členovia a je len ich zodpovednosťou rozdeliť odmenu medzi svojich zamestnancov alebo nie, v súlade s platnými zákonmi a predpismi (daňovými, pracovnoprávnymi a pod.) A nebudú nás činiť zodpovednými za žiadne ujmy či škody v tejto súvislosti.

6. Ochrana osobných údajov a súkromia
Členovia vernostného programu budú pravidelne informovaní o produktoch, špeciálnych ponukách, stave bodov a nových prémiách. Odoslaním formulára prihlášky člen poskytuje svoj súhlas so zasielaním informácií o produktoch spol. Antalis a programe Antalis&more poštou a elektronickou poštou.

Antalis a jej zástupca sú oprávnení uchovávať a spracovávať všetky informácie zhromaždené v rámci tohto vernostného programu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami o ochrane súkromia. S týmito informáciami bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými informáciami a budú použité iba na účely fungovania vernostného programu.

7. Rozhodné právo, jurisdikcia
Všetky obchodné vzťahy vzniknuté z účasti vo vernostnom programe budú vykladané výlučne v súlade s francúzskym právnym poriadkom. Zmluvné strany vyriešia priateľsky všetky spory, ktoré vzniknú z tohto vernostného programu alebo v súvislosti s ním, pričom jurisdikciu pre nevyriešiteľné spory bude mať výlučne obchodný súd mesta Nanterre vo Francúzsku.

8. Zmeny podmienok vernostného programu.
Antalis si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť a aktualizovať zmluvné podmienky, aj bez predchádzajúceho upozornenia. Aby sme ale zaistili maximálnu transparentnosť, na všetky dôležité aktualizácie členov upozorníme.