Právne upozornenie

PODMIENKY POUŽITIA

PRED VSTUPOM NA TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY A ICH POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽITIA.

Internetové stránky www.antalisandmore.com prevádzkuje a vlastní spoločnosť Antalis SAS ("Antalis") založená podľa francúzskeho právneho poriadku a zapísaná v obchodnom a podnikovom registri v Nanterre pod číslom 410 336 069, so sídlom 8 rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt, Francie. (Tel.: +33 (0)1 58 04 21 00)

Vedenie publikácií: Pán Xavier JOUVET

Hosting internetových stránok Antalis poskytuje spoločnosť Hetzner Online AG podľa nemeckého právneho poriadku a zapísaná v Ansbachu pod číslom HRB 3204 so sídlom Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko. (Tel .: +49 9831 505-0)

Údaje môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Vstupom na internetové stránky spoločnosti Antalis (ďalej len "Antalis") a ich použitím poskytujete svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami, potom tieto internetové stránky nepoužívajte. Tieto podmienky na svojich internetových stránkach používajú všetky spoločnosti, ktoré patria do skupiny Antalis. Názov "Antalis" teda v týchto podmienkach odkazuje na tú spoločnosť skupiny Antalis, o ktorej internetové stránky sa jedná.

OBMEDZENÉ POUŽITIE

Je prísne zakázané rozmnožovať, kopírovať, prenášať, distribuovať či ukladať časti alebo celý obsah týchto internetových stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Antalis. Antalis vám však týmto udeľuje svoj súhlas s uložením do počítača alebo vytlačením kópií výňatkov z dokumentov za predpokladu, že (1) bude na všetkých kópiách uvedené nižšie uvedené upozornenie o autorských právach, (2) budú dokumenty z tohto servera použité iba pre informatívne a nekomerčné účely a nebudú kopírované ani vyvesené na žiadnom sieťovom počítači ani ich nebudú vysielať žiadne médiá, a (3) u akýchkoľvek dokumentov nebudú uskutočnené žiadne zmeny. Použitie na akékoľvek iné účely tieto podmienky a príslušné právne predpisy zakazujú. Bez výslovného písomného povolenia Antalis sa nesmú kopírovať ani znovu šíriť žiadne logá, grafika, zvuk ani obraz z žiadnych internetových stránok Antalis.

ŽIADNE ZÁRUKY

Antalis neposkytuje žiadne záruky ohľadom vhodnosti informácií obsiahnutých v dokumentoch a súvisiacich grafikách publikovaných na týchto internetových stránkach k akémukoľvek účelu. Všetky dokumenty, informácie a súvisiace grafiky sú poskytované "AKO JE" bez akejkoľvek záruky. Antalis týmto odmieta všetky záruky a podmienky s ohľadom na tieto informácie vrátane všetkých implicitných výminek. Dokumenty a súvisiace grafiky uverejnené na týchto internetových stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

ZMENY, CHYBY A VÝPADKY

Antalis nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na týchto internetových stránkach budú bez akýchkoľvek prerušení či chýb, že budú opravené poruchy, alebo že sú tieto stránky či server, na ktorom sú uložené, bez vírusov či iných škodlivých súčastí. Antalis si vyhradzuje výhradné právo stránky kedykoľvek prepracovať alebo k nim kedykoľvek zamedziť prístup, a teda môže tiež kedykoľvek vylepšovať alebo meniť služby alebo dokumenty popisované na týchto stránkach.

UPOZORNENIE O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV

Copyright© Antalis, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francúzsko. Všetky práva vyhradené.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Akékoľvek symboly Antalis alebo ich ekvivalenty uvedené v týchto podmienkach predstavujú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky Antalis.
POSKYTOVANIE MATERIÁLOV

Tieto internetové stránky sú určené na účely propagácie Antalis.

Antalis od vás nechce prostredníctvom našich internetových stránok získať dôverné alebo zákonom chránené informácie. Upozorňujeme, že akékoľvek informácie zaslané Antalisu budú považované za informácie, ktoré NIE sú dôverné. Zaslaním informácií či materiálu spoločnosti Antalis prostredníctvom týchto internetových stránok udeľujete spoločnosti Antalis neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu na používanie, rozmnožovanie, ukazovanie, predvádzanie, upravovanie, prenášanie a distribúciu tohto materiálu či informácií, a tiež súhlasíte s tým, že Antalis môže používať všetky myšlienky, koncepty, know-how alebo technologické postupy, ktoré nám boli zaslané, k akémukoľvek účelu. Vaše meno však nebude zverejnené ani nebude nijako zverejnená skutočnosť, že ste nám poskytol/a materiály či iné informácie, ak: (a) od vás nedostaneme súhlas s použitím vášho mena; alebo (b) vám najprv oznámime, že materiál alebo iné informácie, ktoré ste poskytol/a v konkrétnej časti týchto stránok, budú zverejnené alebo inak využité s uvedením vášho mena; alebo (c) nebudeme povinní tak urobiť zo zákona.

Tieto internetové stránky nepredstavujú absolútne žiadnu príležitosť na obchodovanie s Antalisom, teda prostredníctvom týchto internetových stránok nemôže medzi užívateľmi a Antalisom okrem týchto podmienok použitia vzniknúť ŽIADNA dohoda ani zmluva.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Hypertextové odkazy na týchto internetových stránkach smerujú na internetové stránky poskytovateľov iných služieb. Tieto stránky nepodliehajú kontrole Antalis a Antalis nie je za žiadnych okolností zodpovedná za obsah, zmeny ani aktualizácie žiadnych internetových stránok, na ktoré sa odvoláva, ani žiadneho odkazu obsiahnutého na týchto internetových stránkach. Antalis nie je zodpovedný za internetové vysielanie ani akúkoľvek inú formu prenosu pochádzajúce z akýchkoľvek internetových stránok, na ktoré odkazuje. Antalis užívateľom tieto odkazy poskytuje len pre ich pohodlie a poskytnutie akéhokoľvek odkazu so sebou automaticky nenesie súhlas Antalisu s danými internetovými stránkami alebo dodávateľom služieb, ktorý ich prevádzkuje.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Antalis v žiadnom prípade neponesie zodpovednosť za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody alebo škody vyplývajúce z nemožnosti použitia, straty dát či ušlého zisku, či už konaním plynúcim zo zmluvy, opomenutím alebo iným protiprávnym konaním, spôsobené použitím či plnením alebo v súvislosti s použitím či plnením služby, dokumentov, poskytnutím alebo neposkytnutím riadnej služby alebo informácie dostupnej z týchto internetových stránok.

RIEŠENIE SPOROV

Všetky spory v súvislosti s použitím týchto internetových stránok alebo týchto podmienok použitia budú riešené obchodným súdom v Nanterre s výlučnou jurisdikciou v súlade s právnym poriadkom Francúzska (s výnimkou opatrení, ktoré sa týkajú stretu zákonov). Všetky práva, ktoré nie sú v týchto podmienkach použitia výslovne uvedené, sú vyhradené. S otázkami alebo problémami sa prosím neváhajte obrátiť na webmastera.