Regulamin

Regulamin Antalis&more - Programu Lojalnościowego Antalis

1. Uprawnienie do bycia dopuszczonym do Programu
Zarejestrowani sprzedawcy/dystrybutorzy/drukarze z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Czechach lub, Słowacji, Łotwa, Litwa, Estonia i Finlandia mogą dołączyć do Antalis&more, programu lojalnościowego firmy Antalis (zwanego dalej „Programem”), jeśli kupują określony papier od spółki operacyjnej stowarzyszonej z Antalis w jednym z powyższych krajów w celu odsprzedaży lub prowadzenia produkcji.

Aby ubiegać się o członkostwo w Programie, zainteresowane osoby powinny wypełnić i przesłać wymagany formularz zgłoszeniowy do firmy Antalis (dalej „Antalis”).

Zgłoszenie do Programu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.antalisandmore.com i jest bezpłatne. Dopuszczenie do Programu uzależnione jest od wcześniejszej akceptacji przez Antalis. Każdy podmiot prawny może złożyć tylko jeden wniosek.

Kryteria członkostwa obejmują:
1. Wnioskodawca musi być zarejestrowanym podmiotem gospodarczym (przedsiębiorcą) w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Czechach lub, Słowacji, Łotwa, Litwa, Estonia i Finlandia. Dla jasności, członkostwo jest ściśle zastrzeżone dla zarejestrowanej firmy będącej przedsiębiorcą z wyłączeniem jakiejkolwiek osoby fizycznej będącej konsumentem.
Osoba fizyczna, która rejestruje firmę w Programie, musi być dyrektorem, kierownikiem lub pracownikiem tej firmy i odpowiadać w imieniu firmy za zarządzanie kontem firmy w programie Antalis&more; osoba ta musi być do tego upoważniona przez swoją firmę i osoba ta musi to poświadczyć w momencie rejestracji. Antalis zastrzega sobie prawo do poinformowania i/lub zażądania takiego potwierdzenia od przedstawiciela prawnego firmy.
2. Wnioskodawca musi być autoryzowanym sprzedawcą/dystrybutorem/drukarzem, kupującym określone rodzaje produktów od spółki operacyjnej stowarzyszonej z Antalis i odsprzedającym ten papier lub inne produkty - zarówno zadrukowane, jak i niezadrukowane, użytkownikom końcowym.
3. Dla wszystkich marek prezentowanych w Antalis&more; informacje o produktach, grafiki i branding w portfolio produktów odsprzedawców/dealerów muszą być jasne i łatwe do znalezienia przez klientów w ich sklepie detalicznym, katalogu lub sklepie internetowym.
4. Aby zakwalifikować się do Programu, wnioskodawca musi zakupić określone progi jednego lub większej liczby produktów z listy kwalifikujących się produktów. Aby zapoznać się z pełną listą produktów objętych Programem i ich progami, kliknij tutaj.
5. Jeżeli Członek nie utrzyma aktywnego statusu przez 2 kolejne lata, Konto Członka może zostać dezaktywowane, a wszelkie punkty na koncie przepadną. Punkty nie mogą zostać przywrócone.
6. Konto Członka może zostać zawieszone lub dezaktywowane, jeżeli Członek nie ureguluje faktury, stanie w obliczu niewypłacalności, naruszy niniejszy Regulamin członkostwa lub jakąkolwiek inną umowę lub zasadę etyczną, lub spowoduje lub może spowodować w jakikolwiek sposób szkodę Antalis.

Wybrani kandydaci otrzymają dane logowania umożliwiające początkowy dostęp do ich konta internetowego (dalej zwani „Członkiem(ami)” lub „Członkiem(ami) Programu”). "

2. Zdobywanie punktów w Programie
Członkowie Programu mogą zdobywać punkty premiowe, kupując określone papiery i inne produkty, które są wskazane w zakładce "Punkty" na stronie Antalis&more. Punkty premiowe będą naliczane co miesiąc na konta członków za fakturowane zakupy z poprzednich miesięcy. Wszystkie produkty będą miały różne wartości w Programie, które mogą się zmieniać w dowolnym momencie. Aktualne wartości punktowe będą publikowane na stronie internetowej Antalis&more i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.Punkty Antalis&more tracą ważność po 24 miesiącach od momentu ich przyznania. Członkowie otrzymają w miesięcznym zestawieniu przypomnienie o liczbie punktów i dacie ich wygaśnięcia w nadchodzącym okresie.

Punkty premiowe są przyznawane za każde 100 kg, na przykład, jeśli zakupione zostanie 124,2 kg Image Digicolor, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższych 100 kg.

Punkty premiowe są przyznawane za każde 100 € (lub odpowiedni próg w walucie lokalnej), na przykład, jeśli zakupiono 124,25 € Coali, zostanie to zaokrąglone w dół do najbliższych 100 €.

Na początku każdego miesiąca punkty za ten miesiąc będą obliczane od zera. Wszystkie zwroty produktów zostaną skorygowane w miesiącu, w którym zwroty nastąpiły.

Punkty w programie lojalnościowym przyznawane są wyłącznie za zakup produktów znajdujących się w stałym asortymencie Antalis Poland.

3. Warunki Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Antalis&more
Członkowie mogą zrezygnować z członkostwa w Programie Lojalnościowym w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres antalisandmore@antalis.com, podając swoje dane.

O ile nie określono inaczej, Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

Antalis zastrzega sobie prawo do anulowania, udoskonalenia lub modyfikacji Programu oraz zmiany Warunków, jeśli okaże się to konieczne, z należytym uwzględnieniem interesów zarejestrowanych Członków. Jeśli takie zmiany Warunków zostaną wprowadzone, Członkowie zostaną powiadomieni o tych zmianach na piśmie przed wejściem zmian w życie. Członek może również zgłosić sprzeciw wobec zmian w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o zmianie. Sprzeciw wobec zmian należy kierować do Antalis na adres antalisandmore@antalis.com.

4. Podatki i opłaty
Nagrody uzyskane w wyniku wymiany punktów lojalnościowych mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i/lub składkom na ubezpieczenie społeczne. Członkowie Programu są odpowiedzialni za opłacenie wszelkich podatków lub opłat, które mogą stać się należne. Członkowie ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów prawa pracy lub przepisów regulujących uczestnictwo w Programie i odbiór nagród.

5. Zastrzeżenia
Odpowiedzialność Antalis wobec osób trzecich i ich organów wykonawczych i/lub jego odpowiedzialność pośrednia jest wyłączona, z wyjątkiem działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa, niezależnie od przyczyny. O ile Antalis nie działa umyślnie lub z rażącym zaniedbaniem, jego odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych szkód, przy czym prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie porównawczego zaniedbania pozostaje w mocy.

Antalis odpowiada jedynie za administrowanie Programem i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy napotkane przez Członków, które mogą wynikać z awarii technicznych strony internetowej Programu. Wyraźnie przyjmuje się, że w każdym przypadku odpowiedzialność Antalis będzie ściśle ograniczona do szkód bezpośrednich i nie przekroczy kwoty nagrody, o którą toczy się spór (z uwzględnieniem wszystkich przyczyn).

Członkowie są niniejszym powiadomieni o nieodłącznym ryzyku związanym z wirusami podczas korzystania z Internetu. Członkowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przyjętych środków ostrożności i praktyk bezpieczeństwa online przez danego Członka lub jego przedstawicieli. Członkowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje połączenia internetowe.

Antalis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Członków w wyniku utraty, kradzieży lub ujawnienia hasła Członka.

Członkowie utracą wszelkie prawa do jakichkolwiek nagród w przypadku manipulacji danymi lub umyślnego oszustwa w imieniu Członka. Członkostwo w Programie zostanie cofnięte w przypadku manipulacji danymi lub umyślnego oszustwa.

Członkowie Programu są jedynymi beneficjentami wszelkich nagród w ramach tego Programu i są oni wyłącznie odpowiedzialni za przydział lub nie nagrody wśród swoich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (prawem podatkowym, prawem pracy itp.). Niniejszym zwalniają Antalis z odpowiedzialności przed wszelkimi stratami lub szkodami z tym związanymi.

6. Prywatność i ochrona danych
Aby zakwalifikować się i wziąć udział w Programie, Członek musi posiadać konto klienta w ANTALIS i jako taki mieć świadomość, że pewna ilość profesjonalnych informacji dotyczących jego organizacji, dyrektorów, członków kierownictwa i pracowników jest gromadzona i przetwarzana zgodnie z z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ze zmianami ((dalej „Przepisy dotyczące prywatności”)

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest należycie umocowany do podania swoich danych osobowych na potrzeby Programu oraz do informowania go o przysługujących mu prawach w ramach Programu.

Niniejszym informuje się Uczestnika, że ​​dane osobowe zebrane w trakcie Programu będą przetwarzane w pliku komputerowym należącym do ANTALIS, który będzie pełnił rolę administratora danych zgodnie z Przepisami o ochronie prywatności. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie Antalis polegającym na zarządzaniu relacjami i komunikacją handlową z klientami oraz sprawnym funkcjonowaniu Programu. Członek oświadcza i gwarantuje, że poinformuje swoich dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników oraz będzie należycie upoważniony do przekazania swoich danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby Programu.

Przekazanie tych informacji firmie Antalis odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niemniej jednak przekazanie tych informacji jest niezbędne, by móc brać udział w Programie oraz umożliwić rejestrację Członka w Programie i kontaktowanie się z Członkami Programu przez Antalis.

Gromadzone dane osobowe są przeznaczone do wykorzystania przez ANTALIS i/lub jedną ze spółek Grupy Antalis celem budowania relacji z klientami i zarządzaniem Programem, a także do celów statystycznych sprzedaży lub działań marketingowych. W tym celu niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmiot zewnętrzny przetwarzający na mocy umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności.

Te dane osobowe będą przechowywane przez minimum 2 lata i mogą być przechowywane przez dalszy okres w zależności od obowiązujących okresów przedawnienia.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania. Mogą również wnieść sprzeciw, z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Z praw tych można skorzystać, pisząc do Inspektora Danych Osobowych Antalis pod adresem: rodo@antalis.com.

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych Antalis można znaleźć w naszej Polityce prywatności -
https://www.antalis.pl/polityka-prywatnosci.html.

Członkowie Programu będą regularnie powiadamiani o produktach, ofertach specjalnych, ich osobistych wynikach i nowych premiach. Przesyłając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich produktach sprzedawanych przez Antalis oraz programie Antalis&more drogą pocztową i elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.

Antalis i obsługująca go agencja będą zapisywać i przetwarzać wszystkie informacje zebrane w ramach tego Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia Programu.

7. Jurysdykcja i stosowanie prawa
Wszelkie stosunki biznesowe wynikające z uczestnictwa w Programie będą interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem francuskim. Strony będą rozwiązywać polubownie wszelkie spory wynikające z niniejszego Programu lub z nim związane, przy czym jurysdykcja dla nierozwiązywalnych sporów będzie podlegać wyłącznie Sądowi Gospodarczemu (Tribunal de Commerce) w Nanterre we Francji.

8. Zmiany Regulaminu
Antalis zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu w razie potrzeby. Chociaż zmiany te mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia, będziemy powiadamiać Członków Programu o wszelkich istotnych aktualizacjach, aby zapewnić pełną przejrzystość.