Nota prawna

WARUNKI KORZYSTANIA

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZED WEJŚCIEM NA TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ.

Strona www.antalisandmore.com jest obsługiwana przez i jest własnością Antalis SAS („Antalis”), spółki prawa francuskiego, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek w Nanterre pod numerem 410 336 069, z siedzibą pod adresem 8 rue de Seine 92100 Boulogne-Billancourt, Francja.
(Telefon: +33 (0)1 58 04 21 00)

Dyrektor Marketingu: Mr Xavier JOUVET

Ta witryna Antalis jest hostowana przez Hetzner Online AG, spółkę utworzoną zgodnie z prawem niemieckim, zarejestrowaną w Ansbach pod numerem HRB 3204, z siedzibą pod adresem Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. (Telefon: +49 9831 505-0)

Informacje mogą zostać zmienione lub zaktualizowane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Uzyskując dostęp i korzystając z tej strony internetowej, która należy do Antalis (zwanej dalej Antalis), wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Nie korzystaj z tej strony internetowej, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie poniższe warunki. Wszystkie firmy należące do Antalis stosują te warunki na swoich stronach internetowych. Zatem „Antalis” w niniejszych warunkach odnosi się do spółki należącej do grupy, której dotyczy witryna internetowa.

OGRANICZONE PRAWA UŻYTKOWANIA

Powielanie, kopiowanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości zawartości tej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Antalis jest surowo zabronione. Jednakże Antalis niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie na komputerze lub drukowanie kopii wyciągów dokumentów, pod warunkiem że (1) na wszystkich kopiach pojawi się poniższa informacja o prawach autorskich, (2) korzystanie z takich Dokumentów z tego Serwera ma charakter informacyjny i służy wyłącznie do użytku niekomercyjnego lub osobistego oraz pod warunkiem, że nie będą one kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani publikowane w żadnych mediach, oraz (3) nie będą dokonywane żadne modyfikacje żadnych Dokumentów. Wykorzystywanie do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zabronione przez niniejsze Warunki użytkowania i obowiązujące przepisy prawa. Żadne logo, grafika, dźwięk ani obraz z jakiejkolwiek strony internetowej Antalis nie mogą być kopiowane ani retransmitowane, chyba że Antalis wyrazi na to zgodę na piśmie.

BRAK GWARANCJI

Antalis nie gwarantuje przydatności informacji zawartych w dokumentach i związanych z nimi grafikach opublikowanych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszystkie dokumenty, informacje i powiązane grafiki są oferowane bez żadnych gwarancji w stanie "TAK JAK JEST". Antalis niniejszym odmawia wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji. Dokumenty i powiązane z nimi grafiki opublikowane na tej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

ZMIANY, BŁĘDY I PRZERWY

Antalis nie gwarantuje, że funkcje zawarte na stronie internetowej będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że usterki zostaną usunięte, ani że ta strona lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Antalis zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany strony internetowej lub wycofania dostępu do niej w dowolnym momencie, a zatem może również w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w usługach i/lub dokumentach opisanych w niniejszym dokumencie.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Copyright © Antalis, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszelkie symbole Antalis lub równoważne emblematy wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Antalis.
PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

Ta strona internetowa została zaprojektowana w celach reklamowych firmy Antalis.

Antalis nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych ani zastrzeżonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do Antalis NIE będą uważane za poufne. Wysyłając Antalis jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem tej strony internetowej, udzielasz Antalis nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na używanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i dystrybucję tych materiałów lub informacji, a także zgadzasz się, że Antalis może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, które nam przesyłasz w jakimkolwiek celu. Jednak nie ujawnimy Twojego imienia i nazwiska ani w żaden inny sposób nie upublicznimy faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) uzyskamy Twoją zgodę na użycie Twojego imienia i nazwiska; lub (b) najpierw powiadomimy Cię, że materiały lub inne informacje, które przesyłasz do określonej części tej witryny, zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem; lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Ta witryna internetowa nie stanowi oferty prowadzenia rzeczywistych interesów z Antalis, dlatego ŻADNA umowa ani umowa inna niż niniejsze Warunki użytkowania nie mogą zostać zawarte między użytkownikami a Antalis za pośrednictwem tej witryny internetowej.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Hiperłącza na tej stronie internetowej prowadzą do stron internetowych innych usługodawców. Witryny te nie są kontrolowane przez firmę Antalis i Antalis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny internetowej, do której prowadzą łącza, ani żadnego łącza zawartego w takiej witrynie, ani żadnych zmian lub aktualizacji takich witryn. Antalis nie ponosi odpowiedzialności za transmisje internetowe ani za jakiekolwiek inne formy transmisji otrzymane z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą łącza. Antalis udostępnia te łącza użytkownikom wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia ze strony Antalis witryny internetowej lub usługodawcy udostępniającego taką witrynę.

ZASTRZEŻENIE

W żadnym wypadku firma Antalis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z utraty możliwości korzystania, utraty danych lub zysków, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikającego z lub w związku z korzystaniem lub wykonywaniem usługi, dokumentów, świadczeniem lub niewykonaniem odpowiednich usług lub informacji dostępnych na tej stronie internetowej.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory związane z korzystaniem z tej strony internetowej lub z niniejszymi Warunkami korzystania będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy (tribunal de commerce) w Nanterre mający wyłączną jurysdykcję zgodnie z prawem francuskim (z wyłączeniem norm dotyczących kolizji praw). Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z webmasterem.