Voorwaarden

Voorwaarden voor Antalis&more, het Rewards Programma van Antalis

1. Geschiktheid
Geregistreerde Wederverkopers/Dealers/Drukkerijen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië en Slowakije komen in aanmerking om lid te worden van Antalis&more, het Antalis Loyaliteitsprogramma (hierna "het Programma"), als zij aangewezen papiersoorten aankopen bij een aan Antalis gelieerd bedrijf in een van de voornoemde landen, voor wederverkoop of herfabricage.
De individuele persoon die de onderneming inschrijft voor het Programma moet een bestuurder, een functionaris of een werknemer van deze onderneming zijn en verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Antalis&more rekening van de onderneming in naam van de onderneming; deze persoon moet daartoe gemachtigd zijn door zijn onderneming en deze persoon moet dit bij de inschrijving bevestigen. Antalis behoudt zich het recht voor de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming te informeren en/of bevestiging te vragen.

De criteria voor lidmaatschap zijn de volgende:
1. De aanvrager moet een geregistreerde entiteit zijn in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië en Slowakije. Voor de duidelijkheid: deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde bedrijven en niet voor individuele personen.
2. De aanvrager moet een geautoriseerde wederverkoper/dealer/drukker zijn die aangewezen papiersoorten aankoopt bij een aan Antalis gelieerd bedrijf om ze door te verkopen, bedrukt of onbedrukt, aan eindgebruikers.
3. Voor alle merken die getoond worden in Antalis&more geldt dat de productinformatie, het beeldmateriaal en de merken in de wederwerkopers/dealers productportfolio, duidelijk en eenvoudig voor eindgebruikers vindbaar moeten zijn in hun winkel, catalogus of webshop.

Succesvolle aanvragers ontvangen inloggegevens om toegang te krijgen tot hun online account (vanaf hier worden zij "Leden" of "Leden van het programma" genoemd).

2. Verdien punten met het programma
Deelnemers aan het programma kunnen punten verdienen door specifieke papiersoorten en specialistische printmedia aan te schaffen. Deze producten worden aangegeven in het puntentabblad op Antalis&more. Punten worden maandelijks bijgeschreven op het deelnemersaccount voor de gefactureerde aankopen van de afgelopen maanden. Alle producten hebben verschillende beloningswaarden die op elk moment kunnen worden aangepast. De actuele puntenwaarden worden gepubliceerd op de Antalis&more-website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Antalis&more-punten vervallen na 24 maanden. De Leden zullen in hun maandelijkse afschrift een herinnering ontvangen over het aantal punten en de datum waarop de punten zullen vervallen.
Indien een lid gedurende 2 opeenvolgende jaren geen actieve status handhaaft, kan het account van het lid worden gedeactiveerd en vervallen alle punten op het account, de punten kunnen niet worden hersteld.

Bonuspunten kunnen op elk moment door Antalis worden toegekend.

U krijgt punten voor elke 100 kg, of geadverteerde waarde, van elk specifiek aangeschaft product (bv. Image Digicolor), naar beneden afgerond op de dichtstbijgelegen 100 kg.

Voor producten van Coala en Master’in krijgt u punten voor elke € 100, of geadverteerde waarde, van elk specifiek aangeschaft product (bv. PP Master’in Access of Coala Wallcover Textile), naar beneden afgerond op de dichtstbijgelegen waarde van € 100.

Aan het begin van elke maand start de puntentelling voor die maand op nul. Alle retourzendingen worden verwerkt in de maand waarin ze plaatsvinden.

3. Voorwaarden voor deelname aan het Antalis&more Rewards Programma
Leden kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen door hun gegevens te mailen naar antalisandmore@antalis.com.

Tenzij anders wordt gemeld, zal het programma voor een onbeperkte tijd van kracht zijn.

Antalis behoudt zich het recht voor om het programma te annuleren, verbeteren of veranderen en de Voorwaarden te veranderen als dat noodzakelijk wordt, rekening houdend met de belangen van de geregistreerde leden. Als dergelijke veranderingen in de voorwaarden worden doorgevoerd, dan worden leden van die veranderingen schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de veranderingen van kracht worden. Het lid kan ook bezwaar maken tegen de wijzigingen binnen twee weken na bericht over de wijziging. Bezwaren tegen wijzigingen moeten per e-mail naar Antalis worden gestuurd via antalisandmore@antalis.com.

4. Belastingen en Heffingen
Beloningen verkregen door het inwisselen van punten kunnen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting en/of sociale premies. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van verschuldigde belasting of heffingen. Leden zijn ook zelf verantwoordelijk voor het naleven van wetten en regels betreffende deelname aan het programma en inwisseling van beloningen.

5. Disclaimer
De aansprakelijkheid van Antalis jegens derde partijen en uitvoerende organen en/of zijn aansprakelijkheid voor handelingen van anderen, is volledig uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid, ongeacht de redenen. Tenzij Antalis handelt met opzet of met grove nalatigheid, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot voorzienbare schade, waarbij het recht om schade te claimen gebaseerd op vergelijkbare nalatigheid, van kracht zal blijven.

Antalis is alleen verantwoordelijk voor de administratie van het programma en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig probleem dat door leden wordt ervaren dat kan ontstaan door technische storingen van de programmawebsite. Het moet zeer duidelijk zijn dat in alle gevallen de aansprakelijkheid van Antalis strikt beperkt is tot directe schade en dat die niet het bedrag zal overstijgen van de betwiste beloning {geen enkele oorzaak uittgezonderd}. Leden worden hierbij op de hoogte gesteld van het inherente risico op virussen bij het gebruik van internet. Leden zijn aansprakelijk voor elke schade die voorkomt door het zich niet houden aan geaccepteerde veiligheidsmaatregelen en -gebruiken door genoemde leden of hun vertegenwoordigers. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor hun internetverbiding.

Antalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade geleden door leden, als gevolg van verlies, diefstal of het bekend worden van een password.

Leden zullen al hun rechten op enige beloning verliezen na het manipuleren van data of na opzettelijk bedrog door het lid. Lidmaatschap van het programma wordt beëindigd na het manipuleren van data of opzettelijk bedrog.

Leden zijn de enige begunstigden van een beloning in het kader van dit programma en zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toewijzen van de beloning aan hun werknemers in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en regels (hetzij belastingwetten, arbeidswetten, etc) en zullen ons vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van elk verlies of elke schade die hiermee verband houdt.

6. Privacy en Data Bescherming
Leden van het Programma zullen regelmatig worden geïnformeerd over producten, speciale aanbiedingen, hun eigen puntenaantal en nieuwe cadeaus. Door het indienen van het aanvraagformulier geeft het lid toestemming om informatie te ontvangen van alle producten die Antalis verkoopt binnen het Antalis&more programma via de post en email.

Antalis en het betrokken bureau zullen alle informatie van dit programma bewaren en verwerken in overeenstemming met de privacyvoorzieningen van de wet die hierop van toepassing is. Deze informatie zal worden behandeld met de meest strikte vertrouwelijkheid en zal uitsluitend worden gebruikt met als doel het programma te laten functioneren.

7. Toepasselijk Recht, Jurisdictie
Alle zakelijke relaties die voortkomen uit deelname aan het programma zullen worden opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Frankrijk. De partijen zullen alle geschillen die voortkomen uit of in relatie tot dit programma, in der minne te schikken, waarbij de jurisdictie voor onopgeloste geschillen volledig zal liggen bij de Rechtbank van Koophandel van Nanterre, Frankrijk.

8. Wijzigingen in algemene voorwaarden.
Antalis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en bij te werken wanneer nodig. Hoewel deze wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen plaatsvinden, zullen we gebruikers op de hoogte brengen van belangrijke updates om volledige transparantie te garanderen.