Voorwaarden

Voorwaarden voor Antalis&more, het Rewards Programma van Antalis

1. Geschiktheid
Geregistreerde Wederverkopers/Dealers/Drukkerijen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Letland, Litouwen, Estland en Finland komen in aanmerking om lid te worden van Antalis&more, het Antalis Loyaliteitsprogramma (hierna "het Programma"), als zij aangewezen papiersoorten aankopen bij een aan Antalis gelieerd bedrijf in een van de voornoemde landen, voor wederverkoop of herfabricage.
Inschrijven voor het Programma kan via de website www.antalisandmore.com en is gratis. Toelating tot het Programma is onderworpen aan voorafgaande validatie door Antalis. Elke rechtspersoon kan slechts één aanvraag indienen.

De criteria voor lidmaatschap zijn de volgende:
1. De aanvrager moet een geregistreerde onderneming met rechtspersoonlijkheid zijn in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Polen, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië, Slowakije en Letland, Litouwen, Estland en Finland. Voor de duidelijkheid: het lidmaatschap is strikt voorbehouden aan een geregistreerde onderneming met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van individuele personen.
2. De aanvrager moet een geautoriseerde wederverkoper/dealer/drukker zijn die aangewezen papiersoorten aankoopt bij een aan Antalis gelieerd bedrijf om ze door te verkopen, bedrukt of onbedrukt, aan eindgebruikers.
3. Voor alle merken die getoond worden in Antalis&more geldt dat de productinformatie, het beeldmateriaal en de merken in de wederwerkopers/dealers productportfolio, duidelijk en eenvoudig voor eindgebruikers vindbaar moeten zijn in hun winkel, catalogus of webshop.
4. Om in aanmerking te komen voor het programma moet de aanvrager de aangegeven minimumhoeveelheden van een of meer producten uit de lijst met in aanmerking komende producten kopen. Voor een uitgebreide lijst van de producten die in het programma zijn opgenomen en de minimum bestelhoeveelheden, klik hier.
5. Indien een Lid gedurende 2 opeenvolgende jaren geen actieve status behoudt, kan het account van het Lid worden gedeactiveerd en komen alle punten op het account te vervallen, de punten kunnen niet worden teruggezet.
6. De account van het Lid kan worden opgeheven of gedeactiveerd indien het Lid een factuur niet betaalt, failliet dreigt te gaan, dit lidmaatschapsreglement of enig andere contractuele of ethische regel overtreedt, of op enigerlei wijze schade berokkent of kan berokkenen aan Antalis.

Goedgekeurde aanvragers ontvangen inloggegevens voor de eerste toegang tot hun online account (hierna aangeduid als het "Lid (de Leden)" of "Lid (de Leden) van het Programma"). De lidmaatschapscriteria kunnen te allen tijde door Antalis worden gewijzigd en zullen van toepassing zijn binnen de maand na publicatie ervan op de Antalis&more website.

2. Verdien punten met het programma
Deelnemers aan het programma kunnen punten verdienen door specifieke papiersoorten en specialistische printmedia aan te schaffen. Deze producten worden aangegeven in het puntentabblad op Antalis&more. Punten worden maandelijks bijgeschreven op het deelnemersaccount voor de gefactureerde aankopen van de afgelopen maanden. Alle producten hebben verschillende beloningswaarden die op elk moment kunnen worden aangepast. De actuele puntenwaarden worden gepubliceerd op de Antalis&more-website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Antalis&more punten vervallen na 24 maanden vanaf de datum waarop ze verdiend zijn. Leden ontvangen een herinnering op hun maandelijkse afschrift over het aantal punten en de datum waarop de punten vervallen.

Beloningspunten worden toegekend voor elke 100 kg, als er bijvoorbeeld 124,2 kg Image Digicolour is gekocht, wordt dit naar beneden afgerond naar de dichtstbijzijnde 100 kg.

Voor producten van Coala en Master’in krijgt u punten voor elke € 100, of geadverteerde waarde, van elk specifiek aangeschaft product (bv. PP Master’in Access of Coala Wallcover Textile), naar beneden afgerond op de dichtstbijgelegen waarde van € 100.

Let op: spaarpunten worden alleen toegekend bij aankoop van producten uit voorraad. Indent business is uitgesloten en hiervoor worden geen punten toegekend.

3. Voorwaarden voor deelname aan het Antalis&more Rewards Programma
Leden kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen door hun gegevens te mailen naar antalisandmore@antalis.com.

Tenzij anders wordt gemeld, zal het programma voor een onbeperkte tijd van kracht zijn.

Antalis behoudt zich het recht voor om het programma te annuleren, verbeteren of veranderen en de Voorwaarden te veranderen als dat noodzakelijk wordt, rekening houdend met de belangen van de geregistreerde leden. Als dergelijke veranderingen in de voorwaarden worden doorgevoerd, dan worden leden van die veranderingen schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de veranderingen van kracht worden. Het lid kan ook bezwaar maken tegen de wijzigingen binnen twee weken na bericht over de wijziging. Bezwaren tegen wijzigingen moeten per e-mail naar Antalis worden gestuurd via antalisandmore@antalis.com.

4. Belastingen en Heffingen
Beloningen verkregen door het inwisselen van punten kunnen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting en/of sociale premies. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van verschuldigde belasting of heffingen. Leden zijn ook zelf verantwoordelijk voor het naleven van wetten en regels betreffende deelname aan het programma en inwisseling van beloningen.

5. Disclaimer
De aansprakelijkheid van Antalis jegens derde partijen en uitvoerende organen en/of zijn aansprakelijkheid voor handelingen van anderen, is volledig uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid, ongeacht de redenen. Tenzij Antalis handelt met opzet of met grove nalatigheid, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot voorzienbare schade, waarbij het recht om schade te claimen gebaseerd op vergelijkbare nalatigheid, van kracht zal blijven.

Antalis is alleen verantwoordelijk voor de administratie van het programma en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig probleem dat door leden wordt ervaren dat kan ontstaan door technische storingen van de programmawebsite. Het moet zeer duidelijk zijn dat in alle gevallen de aansprakelijkheid van Antalis strikt beperkt is tot directe schade en dat die niet het bedrag zal overstijgen van de betwiste beloning {geen enkele oorzaak uittgezonderd}. Leden worden hierbij op de hoogte gesteld van het inherente risico op virussen bij het gebruik van internet. Leden zijn aansprakelijk voor elke schade die voorkomt door het zich niet houden aan geaccepteerde veiligheidsmaatregelen en -gebruiken door genoemde leden of hun vertegenwoordigers. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor hun internetverbiding.

Antalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade geleden door leden, als gevolg van verlies, diefstal of het bekend worden van een password.

Leden zullen al hun rechten op enige beloning verliezen na het manipuleren van data of na opzettelijk bedrog door het lid. Lidmaatschap van het programma wordt beëindigd na het manipuleren van data of opzettelijk bedrog.

Leden zijn de enige begunstigden van een beloning in het kader van dit programma en zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toewijzen van de beloning aan hun werknemers in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en regels (hetzij belastingwetten, arbeidswetten, etc) en zullen ons vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van elk verlies of elke schade die hiermee verband houdt.

6. Privacy en Data Bescherming
Om in aanmerking te komen en deel te mogen nemen aan het Programma, dient het Lid een klantenrekening te hebben bij ANTALIS en zich er als zodanig van bewust te zijn dat een bepaalde hoeveelheid professionele informatie met betrekking tot zijn organisatie, directeuren, functionarissen en werknemers wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de [raadpleeg de lokale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens] zoals gewijzigd (hierna de ""Privacywetten"").

Het Lid verklaart en garandeert dat hij/zij naar behoren gemachtigd is om zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken voor het Programma en om hem/haar te informeren over zijn/haar rechten in het kader van het Programma. Het Lid wordt hierbij geïnformeerd dat de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het Programma zullen worden verwerkt in een computerbestand dat toebehoort aan ANTALIS, die zal optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de Privacywetten. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Antalis voor het beheer van haar relaties en commerciële communicatie met haar klanten en voor het goede verloop van het Programma. Het Lid verklaart en garandeert zijn bestuurders, functionarissen en werknemers te informeren en naar behoren gemachtigd te zijn om hun persoonsgegevens te verstrekken die worden gebruikt in het kader van het Programma.

Het verstrekken van deze informatie aan Antalis gebeurt op vrijwillige basis. Niettemin is deze verstrekking noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan het Programma en om de inschrijvingen in aanmerking te kunnen nemen en de Leden te kunnen contacteren.

De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor gebruik door ANTALIS en/of één van de vennootschappen van de Antalis Groep ten behoeve van de klantenrelatie en het Programma, alsook voor verkoopstatistieken of marketingactiviteiten. Daartoe kunnen sommige persoonsgegevens worden verwerkt door een derde verwerker krachtens een gegevensverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met de Privacywetgeving.

Deze persoonlijke gegevens worden minimaal 2 jaar bewaard en kunnen nog langer worden bewaard, afhankelijk van de van toepassing zijnde verjaringstermijnen.

De betrokken personen hebben het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben. Ze kunnen ook op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar het volgende adres: 8 rue de Seine, 92517 Boulogne-Billancourt, Cedex France of per e-mail aan antalisandmore@antalis.com.

Voor meer informatie over het beleid van Antalis inzake de bescherming van persoonsgegevens, gelieve onze Privacy Policy te raadplegen.
De Leden van het Programma zullen regelmatig geïnformeerd worden over producten, speciale aanbiedingen, hun eigen persoonlijke punten en nieuwe cadeaus. Door het inschrijvingsformulier in te dienen gaat het Lid akkoord met het ontvangen van informatie over alle door Antalis verkochte producten en het Antalis&more Programma per post en e-mail door het betreffende vakje aan te kruisen bij het indienen van het inschrijvingsformulier.
Opmerkingen FSL: de lijst van derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens is beschikbaar voor de Antalis registerhouder (controleer bij de marketing en digitale afdelingen van Locaml en HQ).

7. Toepasselijk Recht, Jurisdictie
Alle zakelijke relaties die voortkomen uit deelname aan het programma zullen worden opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Frankrijk. De partijen zullen alle geschillen die voortkomen uit of in relatie tot dit programma, in der minne te schikken, waarbij de jurisdictie voor onopgeloste geschillen volledig zal liggen bij de Rechtbank van Koophandel van Nanterre, Frankrijk.

8. Wijzigingen in algemene voorwaarden.
Antalis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en bij te werken wanneer nodig. Hoewel deze wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen plaatsvinden, zullen we gebruikers op de hoogte brengen van belangrijke updates om volledige transparantie te garanderen.