Podmínky

Podmínky věrnostního programu Antalis&more společnosti Antalis

1. Podmínky k členství
Členy věrnostního programu Antalis&more společnosti Antalis (dále jen „věrnostní program“) se mohou stát registrovaní prodejci / obchodní společnosti / tiskárny se sídlem ve Velké Británii, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice, Slovensku, Lotyšsko, Litva, Estonsko a Finsko, pokud budou od společnosti Antalis nebo jejích affiliate partnerů v některých z uvedených zemí nakupovat kancelářský papír za účelem dalšího prodeje.
Uchazeč musí být registrovanou právnickou osobou ve Spojeném království, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice, Slovensku, Lotyšsko, Litva, Estonsko a Finsko. Za účelem jasnosti je stanoveno, že členství je určeno výhradně registrovaným právnickým osobám s vyloučením jakékoli fyzické osoby.

Zájemci o členství ve věrnostním programu mohou podat přihlášku na příslušném formuláři u společnosti Antalis (dále jen „Antalis“).

Přihláška do programu se podává prostřednictvím internetových stránek www.antalisandmore.com a je bezplatná. Přijetí do programu podléhá předchozímu schválení společností Antalis. Každý právní subjekt může podat pouze jednu žádost.

Kritéria pro udělení členství jsou následující:
1. Žadatel musí být právnickou osobou registrovanou ve Spojeném království, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Polsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice a na Slovensku. V zájmu jasnosti je členství striktně vyhrazeno registrované společnosti právnických osob s vyloučením jakékoli fyzické osoby.
2. Uchazeč musí být autorizovaný prodejce / obchodník / tiskárna, který nakupuje kancelářský papír od společnosti Antalis nebo jejích affiliate partnerů a dále jej prodává konečným uživatelům.
3. Umístění informací o produktech společnosti Antalis, souvisejícího obrazového materiálu a jeho branding v produktovém portfoliu prodejce/obchodníka. Produkt musí být umístěn v obchodě, katalogu nebo internetovém obchodě tak, aby ho zákazníci bez problémů snadno našli.
4. Aby byl žadatel způsobilý pro program, musí nakoupit jeden nebo více výrobků ze seznamu způsobilých výrobků v uvedeném rozsahu. Úplný seznam výrobků zahrnutých do programu a jejich prahových hodnot naleznete zde.
5. Pokud člen neudrží aktivní status po dobu 2 po sobě jdoucích let, může být jeho účet deaktivován a veškeré body na účtu propadnou, přičemž body nelze obnovit.
6. Účet člena může být pozastaven nebo deaktivován, pokud člen nezaplatí fakturu, je v platební neschopnosti, poruší tato pravidla členství nebo jakoukoli jinou smlouvu či etická pravidla nebo způsobí či může způsobit společnosti Antalis jakoukoli škodu.

Úspěšní žadatelé obdrží přihlašovací údaje pro první přístup ke svému online účtu. Kritéria členství může společnost Antalis kdykoli změnit a budou platit do jednoho měsíce od jejich zveřejnění na internetových stránkách Antalis&more.

2. Získavanie bodov v programe
Členovia programu môžu získať prémiové body nákupom konkrétnych papierov a produktov špeciálnych médií, ktoré sú uvedené v záložke bodov na Antalis&more. Odmenové body budú pripísané na členský účet mesačne, za nákupy fakturované v predošlom mesiaci. Produkty môžu mať rôzne hodnoty odmien, ktoré je možné kedykoľvek upraviť. Aktuálne bodové hodnoty budú zverejnené na webovej stránke Antalis&more a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť.
Platnost bodů Antalis&more končí po 24 měsících od data jejich získání. Členové obdrží ve svém měsíčním výpisu upozornění na počet bodů a datum, kdy body vyprší.

Body se udělují za každých 100 kg, například pokud je zakoupeno 124,2 kg produktu Image Digicolour, zaokrouhlují se dolů na nejbližších 100 kg.

Body se udělují za každých 100,00 GBP (nebo příslušnou prahovou hodnotu v místní měně), například při nákupu produktu Coala za 124,25 GBP se zaokrouhlují dolů na nejbližších 100,00 GBP.
Vezměte prosím na vědomí, že body věrnostního programu se udělují pouze při nákupu produktů ze skladu. Obchod s indenty je z tohoto programu vyloučen a body se za něj nepřipisují.

3. Podmínky účasti ve věrnostním programu Antalis&more
Členové mohou kdykoli své členství zrušit zasláním e-mailu se svými údaji na adresu antalisandmore@antalis.com.

Pokud není uvedeno jinak, je platnost věrnostního programu časově neomezená.

Antalis si vyhrazuje právo věrnostní program podle potřeby zrušit, vylepšit nebo upravit a změnit tyto podmínky s řádným přihlédnutím k zájmům registrovaných členů.

Při změně podmínek budou členové o provedených změnách písemně informováni ještě předtím, než řečené změny vstoupí v platnost. Člen může mít vůči změnám výhrady do dvou týdnů od oznámení změny. Výhrady vůči změnám se zasílají společnosti Antalis e-mailem na adresu antalisandmore@antalis.com.

4. Daně a poplatky
Odměny získané za body mohou podléhat dani z příjmů anebo úhradě příspěvků na sociální zabezpečení. Za úhradu případných daní nebo poplatků nesou odpovědnost sami členové. Členové jsou rovněž sami zodpovědní za dodržování veškerých pracovních zákonů nebo předpisů, které upravují účast ve věrnostním programu a výměnu bodů za odměny.

5. Vyloučení odpovědnosti
Antalis vylučuje jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám a výkonným orgánům, anebo zástupnou odpovědnost, s výjimkou úmyslné nebo hrubé nedbalosti bez ohledu na to z jakého důvodu. Nejedná-li Antalis s úmyslnou nebo hrubou nedbalostí, omezuje se její odpovědnost na předvídatelné škody, přičemž zůstává v platnosti právo vymáhat odškodnění na základě poměrné nedbalosti.

Společnost Antalis je zodpovědná pouze za správu věrnostního programu a nepřijímá naprosto žádnou odpovědnost za problémy členů, které mohou být způsobeny technickými závadami internetových stránek věrnostního programu. Výslovně se má za to, že odpovědnost společnosti Antalis je omezena výhradně na přímé škody a nepřesáhne výši odměny ve sporu (při zahrnutí všech příčin).

Členové se tímto upozorňují na nevyhnutelné riziko výskytu virů při používání internetu. Členové odpovídají za veškeré škody vzniklé nedodržením schválených bezpečnostních opatření a postupů ze strany člena nebo jeho zástupců. Členové jsou zcela zodpovědní za své internetové připojení.

Antalis nepřijme odpovědnost za žádné škody, které členům vzniknou v souvislosti se ztrátou, zcizením nebo vyzrazením uživatelského hesla.

Členové pozbydou veškerých práv na odměny po zmanipulování údajů nebo úmyslném podvodu jménem člena. Po zmanipulování údajů nebo úmyslném podvodu bude členství ve věrnostním programu zrušeno.

Jedinými oprávněnými příjemci jakékoliv odměny v rámci tohoto věrnostního programu jsou jeho členové a je pouze jejich zodpovědností rozdělit odměnu mezi své zaměstnance či nikoliv v souladu s platnými zákony a předpisy (daňovými, pracovněprávními apod.) a odškodní nás a nebudou nás činit odpovědnými za žádné újmy či škody v této souvislosti.

6. Ochrana osobních údajů a soukromí
Aby byl člen způsobilý a mohl se účastnit programu, musí mít u ANTALISu zákaznický účet a jako takový si je vědom, že určité množství profesních informací o jeho organizaci, ředitelích, vedoucích pracovnících a zaměstnancích je shromažďováno a zpracováváno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a [https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka/ds-4744/archiv=1&p1=3109] v platném znění (dále jen ""zákon o ochraně osobních údajů"")". Člen prohlašuje a zaručuje, že je řádně oprávněn poskytnout své osobní údaje pro účely Programu a informovat je o svých právech v rámci Programu. Člen je tímto informován, že osobní údaje shromážděné během Programu budou zpracovávány v počítačovém souboru patřící společnosti ANTALIS, která bude vystupovat jako správce údajů v souladu se Zákony o ochraně osobních údajů. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti ANTALIS na řízení vztahů a obchodní komunikace se svými zákazníky a na hladkém průběhu Programu. Poskytnutí těchto informací společnosti Antalis je dobrovolné. Nicméně toto předání je nezbytné pro účast v programu a pro zohlednění registrací a kontaktování členů. Shromážděné osobní údaje jsou určeny k použití společností ANTALIS a/nebo některou ze společností skupiny Antalis pro účely vztahu se zákazníky a Programu, jakož i pro statistiky prodeje nebo marketingové operace. Za tímto účelem může některé osobní údaje zpracovávat třetí strana - zpracovatel na základě smlouvy o zpracování údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu 2 let a mohou být uchovávány po další dobu v závislosti na platných promlčecích lhůtách. Dotčené osoby mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, na jejich opravu a výmaz. Mohou také z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Tato práva lze uplatnit písemně na následující adrese: 8 rue de Seine, 92517 Boulogne-Billancourt, Cedex France nebo e-mailem na adresu antalisandmore@antalis.com. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Antalis naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů http://www.antalis.cz/business/home/zasady-ochrany-osobnich-udaj.html.

Členové programu budou pravidelně informováni o produktech, speciálních nabídkách, svém osobním skóre a nových prémiích. Podáním přihlášky dává člen souhlas k zasílání informací o všech produktech prodávaných společností Antalis a o programu Antalis&more poštou a e-mailem, a to zaškrtnutím příslušného políčka při vyplňování přihlášky.

Připomínky FSL: seznam třetích stran, které mají přístup k osobním údajům, má k dispozici držitel rejstříku Antalis (ověřte u marketingového a digitálního oddělení v Locamlu a v centrále).

7. Rozhodné právo, jurisdikce
Veškeré obchodní vztahy vzniklé z účasti ve věrnostním programu budou vykládány výlučně v souladu s francouzským právním řádem. Smluvní strany vyřeší přátelsky všechny spory, které vzniknou z tohoto věrnostního programu nebo v souvislosti s ním, přičemž jurisdikci pro nevyřešitelné spory bude mít výlučně obchodní soud města Nanterre ve Francii.

8. Změny smluvních podmínek.
Společnost Antalis si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit a aktualizovat naše podmínky. I když tyto změny mohou přijít bez předchozího upozornění, budeme uživatele informovat o všech významných aktualizacích, abychom zajistili plnou transparentnost.